انتخاب اقای دکتر برهانی حقیقی به عنوان استاد برگزیده در حیطه آموزش