ساعت کار کلینیک شنبه الی سه شنبه از ساعت 9:00 الی 21:00

آمادگی های قبل از عمل