متخصص مغز و اعصاب دو نفر

پزشکیار و کارشناس امور دارویی
‎پرستار حرفه ای
‎ منشی
‎حراست